Međunarodni kongres - 22. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
Hotel Solaris Ivan, Šibenik
25. - 28.05.2016
Međunarodni kongres - 22. Dani psihijatrijskog društva HUMS-a
Hotel Solaris Ivan, Šibenik
25. - 28.05.2016

 

22. DANI
PSIHIJATRIJSKOG DRUŠTVA
HUMS-a
MEĐUNARODNI KONGRES

 

MENADŽMENT U PSIHIJATRIJI

DEPRESIJA

Pod pokroviteljstvom
Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske
Hrvatske komore medicinskih sestara

ŠIBENIK, 25 – 28. svibnja 2016.
HOTEL SOLARIS, IVAN

25.05.2016.

15:00 - 17:00 Registracija sudionika
   
17:00 - 17:30 Otvaranje kongresa
   
17:30 - 18:00

Pozvani predavač:

Prof.dr.sc. Vlado Jukić: Pogled dugogodišnjeg ravnatelja psihijatrijske ustanove na menadžment u sestrinstvu

   
18:00 - 19:30 Dodjela nagrade "Daria Benussi"

26.05.2016.

09:00 - 10:30

Pozvani predavači:

Dr.sc. Biserka Sedić,prof.v.š.: Obrazovanje medicinskih sestara u području mentalnog zdravlja i
psihijatrij

Romanita Milojević,prof.,predavač: Odakle dolazim i kamo idem

   
10:30 - 11:00 Coffee  break
   
11:00 - 12:30 Eli Lilly simpozij: "Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere"
   
11:00 - 11.15 Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere u KBC Zagreb
Zoran Bradaš, mag. med. techn
   
11:15 - 11:30 Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere u KBC Osijek
Branka Muk, bacc.med.techn
   
11:30 - 11:45 Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere u KBC Rijeka
Tihomir Perić, bacc.med.techn
   
11:45 - 12:00 Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere u Klinici za psihijatriju Vrapče
Jasminka Bektić Hodžić, mag.med.techn
   
12:00 - 12:15 Iskustva psihijatrijskog tima i bolesnika u primjeni ZypAdhere u KBC Split
Dijana Blažević, mag.med.techn
   
12:15 - 12: 30 Rasprava i zaključci
   
12:30 - 13:00 Mr.sc. Davor Moravek, spec.psihijatar (NL):
Dual diagnosis patients with substance abuse problem and Flexible
Assertive Community Treatment team – current development of
regional care model (NL)
   
13:00 - 13:30 Zoltan Pap,diplomirani zdravstvenik (SLO):
Kvaliteta života starijih osoba s depresivnim poremećajem u
domovima za starije i nemoćne osobe
   
13:30 - 15:00 Pauza za ručak
   
15:00 - 16:30 Prof.dr.sc. Slađana Štrkalj‐Ivezić:
Strategija prevencije agresivnog ponašanja
   
16:30 - 17:00 Coffee  break
   
17:00 - 17:30 Boris Ilić,dipl.med.techn., dr.sc. Vesna Svab (SLO) :
Mental health and migration
   
17:30 - 18:00 Zrinka Plješa,mag.med.techn.,Halima Podrug,mag.med.techn.:
Znavstveni menadžment u sestrinstvu
   
18:30 - 19:30 Skupština Psihijatrijskog društva

27.05.2016.

09:00 - 11:00

Prezentacija radova

Verica Todorović, mag.med.techn.,Branka Muk,bacc..med.techn., : Kvaliteta života osoba oboljelih od depresije

Zlata Pjević,dipl.med,techn.,Prof.dr.sc.Slađana Štrkalj‐Ivezić: Biopsihosocijalni pristup liječenju depresije u programu Dnevne bolnice

Dorotea Bratuša,mag.psych.,Tatjana Horčička,bacc.med.techn.
,Anita Gajski,bacc.med.techn., Doc.dr.sc. Ana Matošić:
Osobine ličnosti, afektivni temperament i autodestruktivnost kod ovisnika o alkoholu

Anita Gajski,bacc.med.techn., Maja Bergovec,bac.med.techn: Depresija i moždani udar

Barica Kokanović,dipl.med.techn., Branimir
Pranjić,bacc.med.techn., Katarina Marić eraković,bacc.med.techn:
Edukacija bolesnika oboljelih od depresije

Ivana Božić, Sonja Lušetić, Oriana Španić: Utvrđivanje stupnja anksioznosti i depresivnosti kod bolesnika hospitaliziranih na odjelu psihijatrije OB Pula

Tajana Jovičić, ms., Željko Kukić,mag.med.techn..Mladen Jovičić,mt: Učestalost sestrinskih intervencija kod bolesnika s depresijom

   
11:00 - 11:30 Coffee break
   
11:30 - 13:30

Prezentacije radova

Radoslav Kosić, mag.rehab,educ.,bacc.med.techn,.Hermina Borčić,bacc a.med.techn.,Gordana Lavić‐Kosić,mag.med.techn.: Depresija mladih u Primorsko‐Goranskoj županiji i Vukovarsko ‐ Srijemskoj županiji

Marija Božićević,mag.med.techn., Zoran Bradaš,mag.med.techn.: Utjecaj ranog odnosa majka‐dijete na prevenciju ovisnosti

Estera Paparić,mag.med.techn., Dobrila Debelić,mag.med.techn. : Djeca Ovisnika o alkoholu

Marija Krobot,bacc.med.techn.: Alkoholna ovisnost i depresija

Elizabeta Božinović,bacc.med.techn.: Ovisnost i depresija

Anita Hrgar, Romina Picek: Depresija i suicid

Nikoleta Josipović,bacc.med.techn.: Učestalost depresije u žena sa hipotireozom

Katarina Pisk,bacc.med.techn.,Danijela Hršak: Nesanica‐sestrinska dijagnoza kod oboljelih od depresije

Lidija Radoš,bacc.med.techn.: Uloga tjelesne aktivnosti u liječenju depresije

 

   
13:30-15:00 Pauza za ručak
   
15:00 - 16:30

Interaktivne prezentacije

Štefica Bagarić,dipl.med.techn., Ljubica Crnošija,dipl.med.techn., Zdenka Rade,mag.med.techn., Zinka Bratuša,dipl.med.techn. Senka Repovečki,mag.med.techn., Štefica Bagarić,dipl.med.techn., Dubravka Seljan Vutmelj,bacc.med.techn.,Jasminka Bektić Hodžić,mag.med.techn., Zvjezdana Debogović,mag.med.techn.: Stres u radu medicinskih sestara na rukovodećim mjestima

Tomislav Bočkor,dipl.med.techn.: Menadžment forenzičnih pacijenata prilikom otpusta Anita Škarica,mag.med.techn.: Menadžment u psihijatriji: Sestrinski menadžment psihofarmaka

Zinka Bratuša,dipl.med.techn.Nataša Antoljak,staff Nurse (UK): Menadžment u psihijatriji

Jasna Paun,dipl.med.techn., Mila Dijanić,bacc.med.techn., Josipa Kujundžić, bacc.med.techn.: Procjena kvalitete života hospitaliziranih pacijenata oboljelih od depresije i shizofrenije

Maja Beljan,bacc.med.techn., Vedran Čavić,mt, Pere Krmpotić,mt: Kvaliteta života i troškovi liječenja oboljelih od depresije

Zdenka Rade,mag.med.techn.,Vesna Pintar,bacc.med.techn.: Spremnost uzajamnog uvažavanja u timu zdravstvene njege

Maja Marinović,bacc.med.techn., Boris Barić,mt: Upravljanje vremenom

Marija Anđelić,bacc.med.techn.: Uloga medicinske sestre u stalno promjenjivom zdravstvenom sustavu

Dobrila Debelić,mag.med.techn., Lidija Debeli,bacc.med.techn., Estera Paparić,mag.med.techn.,: Depresija na radnom mjestu

Siniša Debogović,bacc.med.techn., Senka Repovečki,mag.med.techn., Zvjezdana Debogović,mag.med.techn., Jasminka Bektić Hodžić,mag.med.techn.: Sestrinske kompetencije za procjenu i upravljanje osoba s rizikom za samoubojstvo

Kristina Delić,bacc.med.techn, Edita Ivanac,ms., Andrea Novoselić,bacc.med.techn.: Vještine komuniciranja medicinske sestre na odjelu za liječenje ovisnosti o alkoholu

   
16:30 - 17:00 Coffee break
   
17:00 - 19:00

Poster prezentacija

Antonija Atalić,ms.,Ruža Klarić,ms.,Dorotea Bratuša,mag.psyh.: Ovisnost i depresija

Biljana Babić,bacc.med.techn.,Ljubica Crnošija,dipl.med.techn.: Depresija= debljina ‐ sat koji sporo otkucava vrijeme

Nevenka Bosanac,bacc.med.techn.,Nada Krivačić,bacc.med.techn.,Matija Bedeniković,bacc.med.techn.,Josipa Rožman,bacc.med.techn.: Depresija: "ne mogu više,pomognite!"

Iva Bošnjak,bacc.med.techn.: Depresija u starijoj životnoj dobi

Josipa Debelić,bacc.med.techn.,Maja Bezić,bacc.med.techn.,Zorica Vujić,dipl.med.techn.: Multidisciplinarni tretman depresivnog pacijenta sa sindromom ovisnosti i kognitivnim deficitom

Zvjezdana Debogović,mag.med.techn.,Mario Mikulan,Tihana Jendričko: Multidimenzionalnost umjetničkog djela u psihoterapijskom procesu

Kristina Kondres,ms.,Nina Cvikić,ms.,Kristijan Božiček,mt.: Depresija kod djece i adolescenata

28.05.2016

09:00 - 10:30

Prezentacija radova

Martina Filko Kajba,dipl.med.techn.,Ivona Pušić,ms.: Paraneoplastični limbički encefalitis pod "maskom" akutne psihotične epizode

Iris Marin Prižmić,bacc.med.techn.: Klinička primjena metakognitivnog treninga u KBC Split

Mario Lagundžija,bacc.med.techn.Boris Gracin,dr.med.,spec.psihijatar, Mirjana Orban,dr.med.,spec.psihijatar: Škola nepušenja

Ljubica Dragija,bac.med.techn.,Tereza Uremović,bacc.med.techn.: Psihoedukativni aspekti zdravstvene njege onkološkog bolesnika

Petra Vrbek, Irena Pavlović,Kristina Habuš: Drugo lice psihoze

Darija Lovrić,bacc.med.techn.,Antonija Abaz,bacc.med.techn. Valentino Ivče,bacc.med.techn.: Samoozljeđivanje u adolescentnoj dobi

10:30 - 11:00 Coffee break
   
11:00 - 11:30 Zaključci i evaluacija kongresa
   
11:30 - 12:00 Zatvaranje kongresa
   
Sukladno pravilniku HKMS sudjelovanje na skupu boduje se:
Aktivno sudjelovanje 15 bodova
Slušači 10 bodova

Tehnička podrška Kongresa:
Organizacija CONVENTUS MANIFESTACIJE d.o.o.
www.conventus.hr

 

Preuzmite program:

GENERALNI SPONZOR

ZLATNI SPONZOR

SPONZOR

ŠIBENIK

Na području Grada Šibenika, šest kilometara udaljeno od same gradske jezgre smješteno je hotelsko naselje "Solaris", u čijem se sastavu nalazi 2 200 kvadratnih metara kongresnog prostora, 2 000 sjedećih mjesta, 14 višenamjenskih dvorana, veliki amfiteatar sa 500 mjesta, a dvorane su kapaciteta od 20 do 300 sudionika.

Dvorane su opremljene s LCD projektor 2000 ANSI, LCD projektor 1000 ANSI, bežićnim mikrofonom, žičanim mikrofonom, flip chartom, projekcijskim platnom, dijaprojektorom, grafoskopom, VCR / DVD 72 cm, TV, laserskim pokazivačem, daljinskim kontrolorom za laptop i pokazivač, whiteboard s markerom.

TZG Šibensko-kninske županije
KORISNI LINKOVI
Hrvatska udruga medicinskih sestara
www.hums.hr
Klinički bolnički centar "Sestre milosrdnice"
www.kbcsm.hr
Hrvatska turistička zajedica
www.croatia.hr
Grad Šibenik
www.sibenik.hr
TZG Šibenika
www.sibenik-tourism.hr
TZG Šibenika
www.sibenikregion.com
  • TEHNIČKI ORGANIZATOR:
  • Conventus manifestacije d.o.o.
  • A.K. Miošića 64
  • HR - 10 410 Velika Gorica
  • +385 99 3252 555
  • OIB: 90498759758
  • HR-AB-01-080636345
  • IBAN: HR5423600001101993603, Zagrebačka banka d.d.
  • © Conventus manifestacije d.o.o. 2021 - sva prava pridržana